Cách tắt màn hình Start Screen khi mở Microsoft Office 2021


0

Khi bạn tải ứng dụng Microsoft Office 2021màn hình Start Screen của ứng dụng đó được hiển thị theo mặc định. Màn hình Start Screen hiển thị các mẫu có sẵn và các tài liệu cuối cùng bạn đã làm việc trong khi sử dụng ứng dụng. Người dùng Office 2021 muốn bắt đầu bằng tệp trống, ví dụ: tài liệu Word hoặc bảng tính Excel, có thể tắt Màn hình Start Screen trong Microsoft Office 2021 để làm điều đó.

Hướng dẫn sau đây giúp bạn thay đổi cấu hình của các ứng dụng Office 2021 để bỏ qua màn hình Start Screen và tải tài liệu trống thay thế khi bắt đầu. Lưu ý rằng cần thực hiện thay đổi cho từng ứng dụng Microsoft Office riêng lẻ.

Tắt màn hình Start Screen trong Microsoft Excel 2021

Đây là cách bạn vô hiệu hóa Màn hình Start Screen trong Excel 2021:

  1. Khởi chạy Excel trên thiết bị bạn đang sử dụng. Chương trình sẽ tải Màn hình Start Screen
  2. Chọn liên kết Options, nằm ở góc dưới bên trái của cửa sổ Excel.
  3. Đảm bảo rằng tab General  được chọn (theo mặc định).
  4. Cuộn xuống cuối trang và xóa dấu kiểm khỏi “Show the Start screen when this application starts“.

Excel sẽ tải một tệp bảng tính trống vào lần sau khi bạn khởi chạy nó (và tất cả các lần liên tiếp). Bạn có thể hoàn tác thay đổi bằng cách kiểm tra lại tùy chọn trong các tùy chọn.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6420039314122146&output=html&h=188&slotname=9739186273&adk=4129532560&adf=1332297219&pi=t.ma~as.9739186273&w=750&fwrn=4&lmt=1645496442&rafmt=11&psa=1&format=750×188&url=https%3A%2F%2Fphanmemmaytinh.net%2Fcach-tat-man-hinh-start-screen-khi-mo-microsoft-office-2021.html&flash=0&host=ca-host-pub-2644536267352236&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiOC4wLjAiLCJ4ODYiLCIiLCI5OC4wLjQ3NTguMTAyIixbXSxudWxsLG51bGwsIjY0IixbWyIgTm90IEE7QnJhbmQiLCI5OS4wLjAuMCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCI5OC4wLjQ3NTguMTAyIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiOTguMC40NzU4LjEwMiJdXV0.&dt=1645496442036&bpp=1&bdt=374&idt=142&shv=r20220216&mjsv=m202202090102&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D964600f2903671bf-2201ccf8b2d0000b%3AT%3D1645495648%3ART%3D1645495648%3AS%3DALNI_MYWArf2WgE0TevoTJyZ0Zru2xd34Q&prev_fmts=0x0%2C750x188&nras=1&correlator=4459722858479&frm=20&pv=1&ga_vid=1673848996.1645495649&ga_sid=1645496442&ga_hid=1917439455&ga_fc=1&ga_cid=307381598.1645495649&rplot=4&u_tz=420&u_his=1&u_h=720&u_w=1280&u_ah=680&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=62&ady=2003&biw=1263&bih=520&scr_x=0&scr_y=0&eid=42531397%2C44750774%2C44752536%2C21067496&oid=2&pvsid=3512036833660610&pem=664&tmod=1340814511&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fphanmemmaytinh.net%2Fchuyen-muc%2Fthu-thuat&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C680%2C1280%2C520&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=vCGlud2Bhb&p=https%3A//phanmemmaytinh.net&dtd=146

Tắt Màn hình Start Screen trong Microsoft Word 2021

Đây là cách bạn vô hiệu hóa màn hình Start Screen trong Word 2021:

  1. Khởi chạy Microsoft Word 2021.
  2. Màn hình Start Screen sẽ được tải.
  3. Chọn Options từ menu bên trái.
  4. Cuộn xuống cho đến khi bạn tìm thấy phần Start up options .
  5. Bỏ chọn “Show the Start screen when this application starts“.

Word sẽ mở một tài liệu trống kể từ thời điểm đó khi bạn khởi động ứng dụng.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-6420039314122146&output=html&h=280&slotname=1942610820&adk=1457958084&adf=4242187895&pi=t.ma~as.1942610820&w=750&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1645496447&rafmt=1&psa=1&format=750×280&url=https%3A%2F%2Fphanmemmaytinh.net%2Fcach-tat-man-hinh-start-screen-khi-mo-microsoft-office-2021.html&flash=0&host=ca-host-pub-2644536267352236&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiOC4wLjAiLCJ4ODYiLCIiLCI5OC4wLjQ3NTguMTAyIixbXSxudWxsLG51bGwsIjY0IixbWyIgTm90IEE7QnJhbmQiLCI5OS4wLjAuMCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCI5OC4wLjQ3NTguMTAyIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiOTguMC40NzU4LjEwMiJdXV0.&dt=1645496442037&bpp=1&bdt=375&idt=188&shv=r20220216&mjsv=m202202090102&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D964600f2903671bf-2201ccf8b2d0000b%3AT%3D1645495648%3ART%3D1645495648%3AS%3DALNI_MYWArf2WgE0TevoTJyZ0Zru2xd34Q&prev_fmts=0x0%2C750x188%2C750x188%2C320x250%2C320x250%2C320x250%2C320x250&nras=1&correlator=4459722858479&frm=20&pv=1&ga_vid=1673848996.1645495649&ga_sid=1645496442&ga_hid=1917439455&ga_fc=1&ga_cid=307381598.1645495649&u_tz=420&u_his=1&u_h=720&u_w=1280&u_ah=680&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=62&ady=2988&biw=1263&bih=520&scr_x=0&scr_y=951&eid=42531397%2C44750774%2C44752536%2C21067496&oid=2&psts=AGkb-H9Nrs9NFqna3li8PwAA36TynpGYGrbiwmk1nXVAmws2U6ikt7PyGTDQxeq5S9d1PsAswAayEuTcWg%2CAGkb-H-hfciNE4Eqwfx_9YS0k5l1iMyfM6slW0paSFStVDxsc_sm14YJthcDjWkFOj6uI5FQE7INoFRupA&pvsid=3512036833660610&pem=664&tmod=1340814511&uas=3&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fphanmemmaytinh.net%2Fchuyen-muc%2Fthu-thuat&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C680%2C1280%2C520&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=7&fsb=1&xpc=su3dZA38Dt&p=https%3A//phanmemmaytinh.net&dtd=5840

Các ứng dụng Office khác

Phương pháp luận luôn giống nhau. Khởi chạy chương trình mà bạn muốn thay đổi tùy chọn, chọn liên kết Optionstrên Màn hình Start Screen, cuộn xuống tab General  của các tùy chọn và bỏ chọn hộp “Show the Start screen when this application starts“.

Nó hoạt động cho tất cả các ứng dụng Office 2021 khởi chạy Màn hình Start Screen khi bạn mở chúng trên máy Windows.

Các từ kết thúc

Một số người dùng Office thích khởi động các ứng dụng Office bằng Màn hình Start Screen vì nó hiển thị các tệp cuối cùng được sử dụng. Những người khác thích bắt đầu với một tài liệu trống thay vì họ có thể bắt đầu chỉnh sửa ngay lập tức và khởi chạy các tài liệu đã sử dụng trước đó trực tiếp từ hệ thống cục bộ hoặc bằng cách chọn tab Home trong Office, vì nó hiển thị nội dung Màn hình Start Screen.

Chúc các bạn thành công


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.